Phân Loại Đám Cháy theo Quy Định của TCVN 4878

Định nghĩa và tên gọi các loại đám cháy

Các tên gọi sau đây được dùng để phân loại đám cháy có bản chất khác nhau và để đơn giản hóa cách nói và cách viết của chúng:

- Loại A: Đám cháy các chất rắn (thông thường là các chất hữu cơ) khi cháy thường kèm theo sự tạo ra than hồng;

- Loại B: Đám cháy các chất lỏng và chất rắn hóa lỏng;

- Loại C: Đám cháy các chất khí;

- Loại D: Đám cháy các kim loại;

- Loại F: Đám cháy dầu và mỡ của động vật hay thực vật trong các thiết bị nấu nướng.

Nguồn: https://vanbanluat.com/an-ninh-trat-tu/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-4878-2009-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-28b19.html#noidung