Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 5760:1993 quy định về Loại Đám Cháy và Nhóm Đám Cháy

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 quy định về Loại Đám Cháy và Nhóm Đám Cháy như trong bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

Kí hiệu lọai đám cháy

Đặc tính của loại đám cháy

Kí hiệu nhóm đám cháy

Đặc tính của nhóm đám cháy

A

Cháy chất rắn

A1

Cháy các chất rắn với quá trình cháy âm ỉ (Thí dụ : gỗ, giấy, cỏ khô, rơm rạ, than, sản phẩm dệt)

A2

Cháy các chất rắn nhưng không có quá trình cháy âm ỉ. (Thí dụ : Chất dẻo)

B

Cháy chất lỏng

B1

Cháy chất lỏng không tan trong nước (Thí dụ : xăng ete, nhiên liệu dầu mỏ); cháy chất rắn hóa lỏng (thí dụ : paraphin)

B2

Cháy các chất lỏng hòa tan trong nước (thí dụ : rượu, Metanol, glyxêrin)

C

Cháy các chất khí (thí dụ : Metan, hyđro, Propan...)

 

 

D

Cháy các kim loại

D1

Cháy các chất kim loại nhẹ (Thí dụ: nhôm, manhê và hợp kim của chúng)

D2

Cháy kim loại kiềm và các kim loại đồng dạng khác (thí dụ: natri, kali)

D3

Cháy các hợp chất có chứa kim loại (Thí dụ: các hợp chất hữu cơ kim loại, hydrua kim loại)

Nguồn: https://vanbanphapluat.co/tcvn-5760-1993-he-thong-chua-chay-yeu-cau-chung-ve-thiet-ke